Download
1. a. การนำเสนอข้อสรุป แผนกลยุทธ์ เพื่อเห็นชอบใน คกก.บริหารคณะ
Download
1. b. แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ หรือแผนงบประมาณของคณะ
Download
1. c. หลักสูตรต่างๆ ที่มีการดำเนินการในคณะ
Download
1. d. การดำเนินงานวิจัยของคณะ
Download
1. e. การดำเนินงานเกี่ยวกับบริการวิชาการโดยรวมของคณะ
Download
1. f. การดำเนินงานด้านอื่นๆ ที่สำคัญของคณะ
Download
1. g. ตัวอย่างการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับข้อร้องเรียนอื่นๆ ที่สำคัญจากนิสิตที่มีการนำมาทบทวนใน คกก.คณะ 3 เรื่อง
Download
2. a. การใช้ข้อมูลจากกลุ่มนิสิต หรือลูกค้าอื่น หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ที่นำมาใช้ในการทบทวน ปรับปรุงหรือจัดทำหลักสูตรใหม่ หรือปรับปรุงหลักสูตรของคณะ ใน 3 ปีที่ผ่านมา อาจเสนอเป็นตัวอย่าง อย่างน้อย 3 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี โท และเอก
Download
2. b. รายงานการประชุมของ คกก.ด้านวิชาการ หรือ คกก.บริหารหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต ที่สามารถแสดงการประชุมเกี่ยวกับข้อมูลผลลัพธ์ด้านการจัดการศึกษา ความพึงพอใจของนิสิต และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาให้ได้ตามแผน
Download
2. c. รายงานการวิเคราะห์ การประชุมทบทวน หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความเหมาะสมของอัตรากำลัง และขีดความสามารถของบุคลากร
Download
2. d. รายงานการศึกษา การนำเสนอ หรือการทบทวนที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพัน หรือความผูกพันของบุคลากร
Download
2. e. ตัวอย่างเอกสารการประเมินผลบุคลากร และการให้คะแนนการประเมินบุคลากรตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
Download
2. f. รายงานการประชุมที่ชี้ให้เห็นว่ามีคณะกรรมการ หรือคณะทำงาน หรือผู้บริหารท่านใดที่ใช้ หรือทบทวนการประเมินผลของการเรียนรู้และพัฒนา โดยสะท้อนจากจำนวนคณาจารย์ที่มี ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น จำนวนคณาจารย์ที่มีผลงานวิจัยและจำนวนทุนวิจัยที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอก และการประเมินคุณภาพการศึกษาเป็นประจำทุกปี โดยนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา รวมถึงตัวอย่างบันทึกการประชุม หรือมติการประชุม หรือแผนปฏิบัติการต่างๆ ที่นำไปสู่กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาที่เกิดขึ้น
Download
3. แผนกลยุทธ์ของคณะฉบับปัจจุบัน และโครงการแผนงบประมาณปี 2564 และปี 2565