Download
Google Docs
แบบเสนอผลงานวิชาการเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมนุษย์และสังคม
PDF
แบบเสนอผลงานวิชาการเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมนุษย์และสังคม.pdf
Download
Google Docs
ฟอร์มบทความ-A5
PDF
ฟอร์มบทความ-A5.pdf
Download
Google Docs
ส่วนประกอบของบทความ
PDF
ส่วนประกอบของบทความ.pdf
Download
Google Docs
หลักเกณฑ์การเขียนบทความ
PDF
หลักเกณฑ์การเขียนบทความ.pdf