PDF
คู่มือการอ้างอิงวารสารฉบับสมบูรณ์.pdf
PDF
ตัวอย่างบทความวิจัย-A5 .pdf
PDF
ตัวอย่างบทความวิชาการ-A5 .pdf
Download
Google Docs
แบบเสนอผลงานวิชาการเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมนุษย์และสังคม
PDF
แบบเสนอผลงานวิชาการเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมนุษย์และสังคม.pdf
PDF
รูปแบบการตีพิมพ์.pdf