Download
1. อบรมการจัดทำชุดความรู้กินได้
Download
2. OKMD ตรวจเยี่ยม การจัดทำชุดความรู้กินได้
Download
3. Present ชุดความรู้กินได้
Download
4. ศึกษาดูงาน สวนผักบ้านหนองเทา
Download
5. ศึกษาดูงาน ร้านอาหารเวียดนามเจ๊อ๊อด
Download
6. ศึกษาดูงาน บ้านไร่ลุงพงษ์
Download
7. ศึกษาดูงาน สวนทุเรียนบ้านหนองไทร
Download
8. ศึกษาดูงาน โรงเรียนกาสรกสิวิทย์
Download
9. ศึกษาดูงาน สถาบันการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์
Download
10. ศึกษาดุงาน โรงพยาบาลวัฒนานคร (สาขาแพทย์แผนไทย)
Download
11. อบรมบุคลากร OKMD 2561