Download
21072562 ค่ายลูกเสือเขต๙
Download
25612112 มอบถ้วยกีฬาการแข่งขันกีฬาสุพรรณนิกาเกมส์
Download
25620107 เปิดหน่วยแพทเคลื่อนที่
Download
25620111ลูกเสือวิสามัญ
Download
25620115 แนะแนว
Download
25620118 มอบเกียร์ติบัตรการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมระดับชาติ
Download
25620118 วันกองทับไทย
Download
25620122 มอบเงินนักเรียนยากจนพิเศษ
Download
25620130 จัดอบรมอาชีพ นักเรียนยากจนพิเศษ
Download
25620201 Happyday
Download
25620205 เขตตรวจพื้นที่สร้่งอาคารเรียน
Download
25620208 งานเกษตร
Download
25620212 มอบชุดนางรำ
Download
25620215 ตำรวจให้ความรู้
Download
25620215 ปัจฉมนิเทศ
Download
25620215 อบรมสถานพินิจ
Download
25620305 รนณรงค์เลือกตั้ง
Download
25620306 ประชุมครู
Download
25620306 เลี้ยงส่งนักศึกษาฝึกสอน
Download
25620313 ประเมินครูวัชรินทร์
Download
25620328 มอบเกียรติบัตร
Download
25620328 รับทุนนักเรียนยากจน
Download
25620407 ประชุมผู้ปกครอง ม2-3 5-6
Download
25620407 มอบทุนนักเรียนยากจน
Download
25620407 เลี้ยงส่งครู
Download
25620408 มอบตัวนักเรียน ม.1
Download
25620409 มอบตัวนักเรียน ม.4
Download
25620513 ศึกษาดูงาน ร.ร.สุรินทร์พิทยาคม
Download
25620515 ประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน
Download
25620516 เขตพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
Download
25620516 เปิดเทอมวันแรก
Download
25620517 กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ
Download
25620524 ค่ายนักเรียน ม.4
Download
25620607 จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินี
Download
25620613 เลือกตั่งประธานนักเรียน
Download
25620613 วันครู
Download
25620625 ประชุมผู้ปกครองแก้ปัญหานักเรียนติด0
Download
25620625 อ่านสารยาเสพติด
Download
25620626 กิจกรรมวันสุนทรภู่
Download
25620628 อบรมการเขียนแผนต้านทุจริตศึกษา
Download
25620701 ลูกเสือสวนสนาม
Download
25620715 เขตพื้นที่ตรวจเยี่ยม
Download
25620715 เข้าพรรษา
Download
25620724 ลูกเสือยาเสพติด
Download
25620726 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง รัชกาลที่ 10
Download
25620809 Lotus มอบทุนการศึกษานักเรียนยากจน
Download
25620809 วันแม่
Download
25620820 สัปดาห์วิทยาศาสตร์
Download
25620903 ทำบุญ 60 ปี โรงเรียน
Download
25620906 มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ศึกษาดูงาน