Name
Owner
File size
935. Hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách cho sinh viên 30.6.2023_0001.pdf
Owner hidden
Aug 17, 2023
3 MB
More info (Alt + →)
Biểu mẫu kèm HD 935 hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách_0001.pdf
Owner hidden
Aug 17, 2023
1.8 MB
More info (Alt + →)
Mẫu 01. CTSV.CĐCS Đơn đề nghị miễn giảm học phí.pdf
Owner hidden
Aug 25, 2023
280 KB
More info (Alt + →)
Mẫu 02. CTSV.CĐCS Đơn đề nghị hưởng hỗ trợ chi phí học tập theo QĐ 66.pdf
Owner hidden
Aug 25, 2023
288 KB
More info (Alt + →)
Mẫu 03. CTSV.CĐCS Đơn đề nghị hưởng chế độ hỗ trợ học tập theo ND57.pdf
Owner hidden
Aug 25, 2023
278 KB
More info (Alt + →)
Mẫu 04. CTSV.CĐCS. Đơn đề nghị xét hưởng trợ cấp xã hội.pdf
Owner hidden
Aug 25, 2023
271 KB
More info (Alt + →)
Mẫu 05. CTSV.CĐCS Đơn xác nhận vùng đặc biệt khó khăn.pdf
Owner hidden
Aug 25, 2023
330 KB
More info (Alt + →)
Mẫu 06. CTSV.CĐCS Xác nhận vùng cao vùng dân tộc thiểu số.pdf
Owner hidden
Aug 25, 2023
272 KB
More info (Alt + →)
Phụ lục 1. Danh sách sinh viên thuộc đối tượng MGHP không phải nộp hồ sơ bổ sung.pdf
Owner hidden
Aug 25, 2023
380 KB
More info (Alt + →)
Phụ lục 1.2.3.4.5- Kèm Thông báo số 1314 ngày 24.8.2023 về việc nộp hồ sơ CĐCS học kỳ 1 nh 2023-2024.pdf
Owner hidden
Aug 24, 2023
4.4 MB
More info (Alt + →)
Phụ lục 2. DSSV thuộc đối tượng MGHP phải nộp hồ sơ bổ sung.pdf
Owner hidden
Aug 25, 2023
327 KB
More info (Alt + →)
Phụ lục 3. DSSV hưởng chế độ Hỗ trợ chi phí học tập phải nộp bổ sung hồ sơ.pdf
Owner hidden
Aug 25, 2023
293 KB
More info (Alt + →)
Phụ lục 4. DSSV hưởng trợ cấp xã hội nộp bổ sung hồ sơ.pdf
Owner hidden
Aug 25, 2023
292 KB
More info (Alt + →)
Phụ lục 5. DSSV con CBVC-NLĐ giảm học phí phải nộp bổ sung hồ sơ.pdf
Owner hidden
Aug 25, 2023
293 KB
More info (Alt + →)
TB 1314. Thông báo hướng dẫn nộp hồ sơ xét chế độ chính sách học kỳ 1 năm học 2023.2024_0001.pdf
Owner hidden
Aug 24, 2023
801 KB
More info (Alt + →)
No files in this folder.Sign in to add files to this folder