Word
1. HDSD dang ky su dung DVC danh cho DVQHNS_V4.0.doc
Word
2.HDSD dang ky bo sung Tai khoan va thay doi mau dau, mau chu ky danh cho DVQHNS_V4.0.doc
Word
3.HDSD_GTGC va TTTK_danh_cho_DVSDNS_v4.0.doc
Word
4.HDSD ke khai va giao nhan ho so danh cho DVQHNS_V4.0.doc
Word
5.HDSD nhap thong tin chung tu thanh toan danh cho DVQHNS_V4.0.doc
Word
6.HDSD dang ky rut tien mat tai KBNN danh cho DVQHNS_V4.0.doc
Word
133_2017_TT-BTC_Giao dich dien tu KBNN.doc
Word
Tai lieu 05. HDSD DVC_CKC tai ĐVQHNS.doc
Word
Tai lieu 06. PHULUC_ DVC_ĐCSD tai ĐVQHNS.doc
Word
Tai lieu 07. HDSD Quy trinh lien thong cho DVQHNS.doc
Word
Tai lieu 12. HDSD Tat toan TK kem doi chieu tai ĐVQHNS.doc