PDF
แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active Learning โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ ผ่านการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (PLC-LS) ปีการศึกษา 2563 กรณีศึกษาโรงเรียน.pdf