Download
1. ประเด็นการพัฒนาเรื่องที่ 1 สร้างสรรค์ชุมชนพึ่งตนเองได้
Download
2. ประเด็นการพัฒนาเรื่องที่ 2 ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัวอย่างสมดุล
Download
3. ประเด็นการพัฒนาเรี่องที่ 3 เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบาล
Download
4. ประเด็นการพัฒนาเรื่องที่ 4 เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง