Now you can block people in Drive … 
To prevent people from sharing unwanted files with you, right-click a file they've shared with you, and choose Block.Learn more
PDF
काठमाडौँ उपत्यका वा सो सरहको हावापानीको लागि तोरी खेती.pdf
PDF
झुसे तिल.pdf
PDF
तिल खेती.pdf
PDF
तेलहन खेतीमा सिंचाइ.pdf
PDF
तोरी खेती.pdf
PDF
तोरी परिवारको तरकारी बलिमा लाग्ने रोगहरु र तिनका रोकथाम.pdf
PDF
तोरी वालिमा आउने सामान्य झार तथा तिनका प्रबन्ध.pdf
PDF
तोरी, सर्स्युं तथा रायो खेती प्रविधि.pdf
PDF
पशुको लागि पोषिलो बदामे घास खेती.pdf
PDF
बदाम खेती.pdf
PDF
बदामको महत्व तथा उत्पादन बिधि.pdf
PDF
बदामको महत्व र उत्पादन बढउन खेती प्रविधि.pdf
PDF
रायो खेती.pdf
PDF
रायोको सागमा लाग्ने भाइरस रोग र त्यसको रोकथाम.pdf