PDF
1. Adviesnota Nieuw Bestemmingsplan Oude Tempel.pdf
PDF
1a Adviesnota vervolgstappen Oude Tempel.pdf
PDF
1b Nota van wijzigingen.pdf
PDF
1c.1 Toelichting Oude Tempel.pdf
PDF
1c.2 Bestemmingsplan Regels Oude Tempel.pdf
PDF
1c.3 Bestemmingsplan Verbeelding.pdf
PDF
1d Adviesnota Herijkte Bijlagen Bestemmingsplan Oude Tempel.pdf
PDF
1d Bijlage 1 Toelichting en aanvullende notitie.pdf
PDF
1d Bijlage 1.Wonen in weelde.stedenbouwkundig kader landgoed OT.maart 2014.pdf
PDF
1d Bijlage 2.notitie vormvrije mer-beorodeling.oktober 2017.pdf
PDF
1d Bijlage 3.Inventarisatie bodemkwaliteit.juli 2016.pdf
PDF
1d Bijlage 4.Milieukundige onderzoeken juli2016.pdf
PDF
1d Bijlage 5.Akoestisch onderzoek wegverkeerslwaai.augustus 2016.pdf
PDF
1d Bijlage 6.Notitie Invloed actualisering verkeersgegeven.oktober 2019.pdf
PDF
1d Bijlage 7.Notitie.Beoordeling geluidsweerkaatsing wegverkeer.oktober 2017.pdf
PDF
1d Bijlage 8.Quickscan externe veiligheid. mei 2017.pdf
PDF
1d Bijlage 9. Watertoets Oude Tempel.september 2016.pdf
PDF
1d Bijlage 10. Natuurtoets.december 2012.pdf
PDF
1d Bijlage 11.Onderzoeksresultaten, strikt beschermde soorten.november 2017.pdf
PDF
1d Bijlage 12. Natuurtoets. Wnb Oude Tempel.maart 2017.pdf
PDF
1d Bijlage 13.Natuurtoets, Oude Tempellaan 9.oktober 2017.pdf
PDF
1d Bijlage 14.Memo onderzoek stikstofdepositie.februari 2020.pdf
PDF
1d Bijlage 15.Bomtechnische studie.april2011.pdf
PDF
1d Bijlage 16.Bomeninventarisatie.mei 2017.pdf
PDF
1d Bijlage 17.archeologisch en cultuurhistorisch bureauonderzoek. april 2008.pdf
PDF
1d Bijlage 18.inventariserend veldonderzoek.feburari 2013.pdf
PDF
1d Bijlage 19.Vooronderzoek conventionele exposieven.december2011.pdf
PDF
1d Bijlage 20.Update Laddertoets.april 2020.pdf
PDF
1d Bijlage 21.nota van inspraak en vooroverleg.pdf
PDF
1d Bijlage 22.Nota van zienswijzen.pdf
PDF
1d Bijlage 23.brief provincie.februari 2020.pdf
PDF
1d Bijlage 24. notitie verkeersparagraaf.februari 2020.pdf
PDF
1d Bijlage 25.notitie controle buizerd en ecologische beoordeling.april 2020.pdf
PDF
1e Raadsbesluit Bestemmingsplan Oude Tempel.pdf
PDF
1e Raadsvoorstel BP Oude Tempel.pdf