Download
2021-02-25 อบรมต่อต้านยาเสพติด-20210227T025631Z-001
Download
2021-03-05 กิจกรรมเข้าค่าย ลูกเสือ 63-20210308T020411Z-001
Download
2021-03-09 ประเมินโครงการอิ่มท้อง สมองใส
Download
2021-03-30 ปัจฉิม63
Download
กำกับติดตามการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา กันยายน 2563
Download
กำนันแหนบทองคำ 63
กิจกรรม Big Cleaning Day-2021-01-15
Download
กิจกรรมพี่รหัสน้องรหัส
Download
กีฬาสี 2563-2020_12_29
Download
กีฬาสี 2563-2020_12_30
Download
เขตตรวจเยี่ยมความพร้อมการเรียนการสอนออนไลน์-2020_05_25
Download
เข้าค่ายพักแรม-2020_02_14
Download
คัดกรองกลุ่มเสี่ยง
Download
ค่าย THM อาสา ชบานำพาน้อง 62
Download
ค่ายปรับพฤติกรรม - 2020_02_29
Download
จับสลากปีใหม่ 2564
Download
เช็คอินเข้าโรงเรียน
Download
ต้อนรับครูใหม่-2020_11_10
Download
ติดตามโรงเรียนคุณธรรม+โรงเรียนสุจริต
Download
ทำบุญขี้นปีใหม่ 2563-2020_01_03
Download
ประชุมผู้ปกครอง 1/2563
Download
ประชุมผู้ปกครอง 2ทับ63-2020_12_09
Download
ปัจฉิมนิเทศ ม.3 ม.6 - 2020_03_02
Download
ปัจฉิมนิเทศ ม.3และม.6 ปีการศึกษา 2563
Download
ปัจฉิมนิเทศ-กล้องนักเรียน1-101CANON
Download
ผึ้งวิทย์คัพ ครัังที่ 1
Download
ม. หกทับหนึ่ง ปี 63
Download
รณรงค์ต่อต้าน Fake news - 2020_02_20
Download
รด.จิตอาส-2020_01_15
Download
วันแม่แห่งชาติ 63
Download
ศน. ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน 1/63
Download
ศึกษาดูงานเยาวชนสร้างสรรค์สื่อ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม
Download
ศึกษาดูงานศรีสมเด็จพิมพ์-2020_11_11
Download
ส่ง ผอ.วัฒนพล
Download
สภานักเรียนรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก-2020_02_07
Download
ไหว้ครู2563
Download
อนุรักษ์พันธุ์พืชเนื่องในพระราชดำริ
Download
อบรมก่อนเปิดเรียน 1/63 +ประชุม
Download
อบรมการถอดบทเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
Download
อบรมจิตาอาสาจราจร
Download
อบรมยาเสพติด อบต.หนองแวง
Download
อบรมระดมธรรม-2020_02_04
Download
อบรมศูนย์ ศรรครูติ๊ก-2020_12_08
Download
อัดวีดีโอกนกวรรณ+ศิริญาพร
Compressed Archive
2021-02-25 อบรมต่อต้านยาเสพติด-20210227T025631Z-001.zip
Compressed Archive
2021-03-05 กิจกรรมเข้าค่าย ลูกเสือ 63-20210308T020411Z-001.zip
Compressed Archive
2021-03-05 กิจกรรมเข้าค่าย ลูกเสือ 63-20210308T020411Z-002.zip
Compressed Archive
2021-03-05 กิจกรรมเข้าค่าย ลูกเสือ 63-20210308T020411Z-003.zip
Compressed Archive
2021-03-05 กิจกรรมเข้าค่าย ลูกเสือ 63-20210308T020411Z-004.zip
Compressed Archive
2021-03-09 ประเมินโครงการอิ่มท้อง สมองใส-20210310T014751Z-001.zip