Name
Owner
File size
2565 การอบรมการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ด้วยกระบวนการ GPAS 5 STEPS ของครูสู่การสร้างนวัตกรรมนักเรียน)
Owner hidden
Dec 17, 2022
Download
2566 - การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP ระยะที่ ๕)
Owner hidden
Dec 25, 2023
Download
2566 การประชุมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ทางกาารศึกษา 2566
Owner hidden
Jun 13, 2023
Download
2566-เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและขับเคลื่อนเกณฑ์ PA ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รุ่นที่ 1 - 2 (ระหว่างวันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2565)
Owner hidden
Jan 15, 2023
Download
2566-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่การเงินบัญชี และพัสดุ พ.ศ.2566
Owner hidden
Aug 23, 2023
Download
การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
Owner hidden
Dec 16, 2022
Download
โครงการติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค 2565
Owner hidden
Oct 27, 2022
Download
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
Owner hidden
Jun 10, 2022
Download
No files in this folder.Sign in to add files to this folder