Download
1 เงินยืมราชการ
Download
2 ส่งใช้เงินยืมราชการ
Download
3 ส่งเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
Download
ตัวอย่างเงินยืมราชการ
Download
ตัวอย่างส่งใช้เงินยืมราชการ
Download
มาตรการ สพฐ-สพป
Google Forms
แบบคำร้องขอเปลี่ยน E-mail Trianing.obec.go.th (ครุู สพป.นครราชสีมา เขต2)
Download
Google Sheets
แบบคำร้องขอเปลี่ยน E-mail Trianing.obec.go.th (ครุู สพป.นครราชสีมา เขต2) (การตอบกลับ)
Word
รายละเอียดใบเสร็จค่าที่่ัพัก.docx
Google Forms
สำรวจข้อมูลจัดการระบบ OBEC-Training "คูปองครู 2561"
Download
Google Sheets
สำรวจข้อมูลจัดการระบบ Training สำหรับผู้อำนวยการโรงเรียน (การตอบกลับ)
PDF
เอกสารประกอบการยืมเงิน.pdf