Download
แบบสำรวจผลงานดีเด่นของข้าราชการครูและบคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง และสถานศึกษา
Download
ผลงาน รางวัล ครู
Download
ผลงาน รางวัล นักเรียน
Download
ผลงาน รางวัล ผู้บริหาร
Download
ผลงาน รางวัล โรงเรียนโกสัมพีวิทยา
Download
ผอ.วรวรรณี วัฒนศิริ
Word
183.docx
PDF
0415ประกาศผลการคัดเลือก รางวัล KPP Awards ปีการศึกษา 2563.pdf
Word
ทะเบียนวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรครูผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา.docx
Word
แบบสำรวจการจัดทำทำเนียบเกียรติยศ.docx
PDF
แบบสำรวจผลงานดีเด่น โกสัมพีวิทยา.pdf
Word
แบบสำรวจผลงานดีเด่นของข้าราชการครูและบคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง และสถานศึกษา.docx
Compressed Archive
แบบสำรวจผลงานดีเด่นของข้าราชการครูและบคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง และสถานศึกษา.rar
Word
ปก 3.docx
PDF
ปก-ผอ-อิเล็ก.pdf
PDF
ปก-วุฒิบัตร.pdf
PDF
ปกสมรรถนะผอปรับ.pdf
PDF
ปภาอร DMC 2563.pdf
PDF
ประกาศ รางวัลเหรียญเงิน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับประเทศ 2560.pdf
Word
ปีพุทธศักราช.docx
Word
ผลงาน รางวัล โรงเรียนโกสัมพีวิทยา ปีอื่นๆ.docx
Word
ผลงาน รางวัล โรงเรียนโกสัมพีวิทยา.docx
PDF
ภูริชญา DMC 2563.pdf
Word
รายชื่อครูที่ได้รับเกียรติบัตร เนื่องในวันครู 2563.docx
Word
รายชื่อครูที่ได้รับเกียรติบัตร เนื่องในวันครู 2564.docx
Word
รายชื่อครูที่ได้รับรางวัล กิจกรรมรักการอ่าน.docx
PDF
สรุปอบรมโคชเพศวิถี 64.pdf
Word
สำรวจผลงานดีเด่น 2.docx
Word
สำรวจผลงานดีเด่น.docx