Download
DRIVE//D
Download
DRIVE//E
Download
MOU
Download
PTT ประชุมคณะ
Download
VDO
Download
การค้าสมัยใหม่ (เบญญาดา)
Download
กิจกรรมประจำปีคณะวิทยาการจัดการ
Download
โครงการเบตง
Download
โครงการร่วม
Download
งานประกันคุณภาพ
Download
งานประชุมคณะวิทยาการจัดการ
Download
งานวิจัยและบริการวิชาการ
Download
งานวิชาการ
Download
งานวิชาการ
Download
งานออกแบบ
Download
ทุนการศึกษา
Download
แผนงานวิจัย ปี 2564
Download
พระราโชบาย
Download
ํพัฒนานักศึกษา
Download
พัฒนาบุคลากร
Download
พัฒนาอาจารย์
Download
ไพล์.PSD
Download
ภาพกีฬาจันนท์กะพ้อ
Download
ภาพถ่ายคณบดี
Download
ระดับปริญญาโท
Download
ลิขสิทธฺิ์
Download
วจก5+2สุราษฎานี2562
Download
สาขาการเงินการธนาคาร
Download
สาขาการจัดการ
Download
สาขาการตลาด
Download
สาขาการท่องเที่ยว
Download
สาขาการบัญชี
Download
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Download
สาขาธุรกิจการค้าสมัยใหม่
Download
สำนักงานคณะบดี
Download
เสียงบันทึกทำวีดีโอ
Download
หลัดสูตร
Download
ออกแบบประชาสัมพันธ์