PDF
1.IIT2560.pdf
PDF
2.EIT2560.pdf
PDF
3.1EBIT2560รอบที่1.pdf
PDF
3.2EBIT2560รอบที่2.pdf
Download
Google Sheets
4.สรุปผลITA-School2560_Final.xlsx
PDF
5.1คำอธิบายเพิ่มเติมแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์EBITรอบที่1.pdf
PDF
5.2คำอธิบายเพิ่มเติมแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์EBITรอบที่2.pdf
PDF
6.คู่มือการใช้งานโปรแกรมสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิน....pdf
PDF
7.ระเบียบวิธีการประเมิน.pdf