PDF
1.โครงการอบรมลูกไก่ ปี 2565 - มฟล.pdf
PDF
2.กำหนดการอบรมลูกไก่ (สำหรับประชาสัมพันธ์) - มฟล.pdf
Word
ใบสมัครอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) ปี 2565-มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.docx
PDF
ใบสมัครอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) ปี 2565-มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.pdf