Download
00 เด็กใต้
Download
000 พัดลมงานศพ
Download
001 วันครบรอบวันสถาปนาวิทยาลัย และปีใหม่
Download
002 พิธีปิดการอบรมโครงการเวชปฏิบัติฉุกเฉิน (12 ม.ค.62)
Download
003 สป สัญจร ( 13-15 ม ค )
Download
004 วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช (17 ม.ค. 62)
Download
005 โครงการพัฒนาอาจารย์และสร้างเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ฯ(17-18 ม.ค.62)
Download
006 วันยุทธหัตถี (18 ม.ค. 62)
Download
007 นักศึกษาเข้าร่วมพิธีปิดงานกีฬานครสวรรค์เกมส์ to Be
Download
008 สภากาแฟ แม่และเด็ก
Download
009 ประชุมวิชาการ เรื่อง แรงจูงใจในตนเองฯ และ งานราตรีสีขาว 62 (26 ม.ค. 62)
Download
010 วันทหารผ่านศึก (3 ก.พ. 62)
Download
011 การแสดงวัฒธรรมไทย-จีน งานตรุษจีนนครสวรรค์ 103 ปี
Download
012 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ : Systematic Review (6-7 ก.พ.62)
Download
013 การออกสลากกาชาด ประจำปี 2562
Download
014 ทำบุญศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ (11 ก.พ.62)
Download
014 อบรมคอมพิวเตอร์สารสนเทศ นว ( 13 ก พ 62 )
Download
015 ออกสลากงานตรุษจีน
Download
016 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานของอาจารย์วิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ(PBL) 14-15 ก.พ. 62
Download
017 อำลา อ.ณิชพันธุ์ระวี-คุณวรรณษา 18 ก.พ. 62
Download
018 วันมาฆบูชา
Download
019 นักศึกษาร่วมงานพิธีปิดงานกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 60
Download
020 โครงการการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการสอนโดยใช้เทคนิคการสะท้อนคิดฯ 11-13 มี.ค.62
Download
021 โครงการอบรมเวชฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ (11-15 มี.ค.62)
Download
022 ทำบุญเดือนเกิด ประจำเดือนมีนาคม (14 มี.ค.62)
Download
023 บรรยายเรื่อง การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (14 มี.ค.62)
Download
024 ผู้แทนพระองค์ตรวจเยี่ยม นศ. ทุนโครงการราชประชานุเคราะห์ฯ (14 ม.ค.62)
Download
025 จิตตื่นรู้ ห้อง 2C
Download
026 กิจกรรมพี่พบน้อง ห้องประชุมเตือนใจฯ (20 มี.ค. 62)
Download
027 EQ Day นศ.ปี 3 ฟังธรรมะบรรยายจาก พระมหาชัยทัต อธิจิตโต วัดนครสวรรค์
Download
028 ศึกษาดูงาน วพบ พระจอมเกล้าเพชรบุรี (27 มี.ย.62)
Download
029 กิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้กายใจ เตรียมใจเพื่อการเตรียมสอบสภาฯ โดยพระมหาชัยทัต อธิจิตโต (27 มี.ค.62)
Download
030 วันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาเจษฏาราชเช้า (31-3-62)
Download
031 กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ " เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (31 มี.ค.62)
Download
032 โครงการเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรต์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (2 เม.ย.62)
Download
033 EQ day สวดมนต์ ฟังพระ นว
Download
034 โครงการวิทยาลัยแห่งความสุข (Happy College)
Download
035 การบรรยาย "สร้างคนดีด้วยประวัติศาสตร์ สร้างชาติด้วยอุดมการณ์" (11 เม.ย.62)
Download
036 อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศแก่เจ้าหน้าที่ใหม่และผู้สนใจ(9/04/62)
Download
037 การนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในองค์กรของผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ 18 เม.ย.62
Download
038 กิจกรรมรวมรูปวันสงกรานต์/หมอยาท่าสปร(25 เมษายน 62 ) และ รพ.สวรรค์ประชารักษ์ (19 เม.ย. 62)
Download
039 กิจกรรมพิธีถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 25 เม.ย 62
Download
040 กิจกรรมสวดมนต์และบรรยายธรรม โดย พระมหาชัยทัต อธิจิตโต (29 เม.ย. 62)
Download
041 งานเลี้ยงส่งอาจารย์กิ่งแก้ว
Download
042 ประชุมเครือข่ายภาคเหนือ 3 พ.ค.62
Download
043 งานพระราชพิธีบรมราชาพิเษก 4-6 พ.ค. 2562
Download
044 ปฐมนิเทศ PN3
Download
045 จิตตื่นรู้ 2ABC
Download
046 วันพยาบาลสากล ประจำปี 2562 (11 พ.ค.62)
Download
047 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บำบัดผู้ป่วยยาเสพติด 13-17 พ.ค.62