PDF
1-กลุ่มอำนวยการ-Director.pdf
PDF
2-กลุ่มนโยบายและแผน-Policies-and-plans.pdf
PDF
3-กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา-Promote-education.pdf
PDF
4-กลุ่มบริหารงานบุคคล-Personnel.pdf
PDF
5-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์-financial-and-assets.pdf
PDF
6-กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา-Supervision-and-monitoring.pdf
PDF
7-หน่วยตรวจสอบภายใน-Internal_Audit.pdf
PDF
8.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา.pdf
PDF
9.คู่มืองานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.pdf
PDF
10.คู่มืองานกลุ่มกฤหมายเเละ คดี.pdf
PDF
การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560.PDF
PDF
การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2561.PDF