Download
Google Docs
Dokument Politikash për Pasqyrimin e aksesit ndaj informacionit mjedisor... - Projekti Vëzhguesi Rural
Download
Google Docs
Dokument politikash rreth zbatimit të parimit "Ndotësi paguan" në Shqipëri - Projekti Vëzhguesi Rural
PDF
Fletepalosje.pdf
Image
Hidrocentralet dhe ndikimi i tyre tek lumenjtë
Download
Google Docs
Municipality's responsibility on EEI environmental rehabilitation, December 2019 - Rural watch project
Image
Parimi "Ndotësi paguan"
Download
Google Docs
Përgjegjësitë e Bashkisë në rehabilitimin mjedisor të Industrive energjitike dhe nxjerrëse Dhjetor 2019 - Projekti Vezhguesi Rural
Download
Google Docs
Policy Paper on Access to environmental information - Rural watch project
Download
Google Docs
Policy Paper on EEI environemntal rehabilitation Nentor 2019 - Rural watch project
Image
Poster për lejet e HEC-eve
Image
Poster-prezantues-per-Vezhguesin-Rural.jpg
PowerPoint
Rural Watch Final Conference Presentation Entela.pptx
Image
Vëzhguesi Rural