Download
PA2 PA3 เถินวิทยา
PDF
366-2565 คำสั่งแนะแนวเข้าศึกษาต่อ-ปีการศึกษา-2566.pdf
PDF
367-2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนและคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตาโรงเรียนเดิม ปีการศึกษา 2566.pdf
PDF
edit2_คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินงานรับการประเมินITAปี2565.pdf
PDF
คำสั่ง ที่ 1 ปี 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการค่ายการสร้างภาวะผู้นำสภานักเรียน ปีการศึกษา 2564.pdf
PDF
คำสั่ง ที่ 2 ปี 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565.pdf
PDF
คำสั่ง ที่ 3 ปี 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนและคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตาโรเงรียนเดิม ปีการศึกษา 2565.pdf
PDF
คำสั่ง ที่ 8 ปี 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2564.pdf
PDF
คำสั่ง ที่ 25 ปี 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์.pdf
PDF
คำสั่ง ที่ 47 ปี 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564.pdf
PDF
คำสั่ง ที่ 92 ปี 2565 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่พิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565.pdf
PDF
คำสั่ง ที่ 101 ปี 2565 เรื่อง แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ปีการศึกษา 2565.pdf
PDF
คำสั่ง ที่ 107 ปี 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน.pdf
PDF
คำสั่ง ที่ 108 ปี 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา.pdf
PDF
คำสั่ง ที่ 350 ปี 2565 เรื่อง คำสั่งถวายราชสดุดี ปี 2565.pdf
PDF
คำสั่ง ที่ 354 ปี 2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565.pdf
PDF
คำสั่ง ที่ 362 ปี 2565 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่พิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565 (ปรับปรุง).pdf
PDF
คำสั่ง ที่ 376 ปี 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2565.pdf
PDF
คำสั่งที่ 14 ปี 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันตรุษจีนตรุษเกาหลี ปี 2565 ตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565.pdf
PDF
คำสั่งที่ 17 ปี 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยโรงเรียนเถินวิทยา.pdf
PDF
คำสั่งที่ 18 ปี 2565 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียนเถินวิทยา.pdf
PDF
คำสั่งที่ 23 ปี 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.pdf
PDF
คำสั่งที่ 83 ปี 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ.pdf
PDF
คำสั่งที่ 90 ปี 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ.pdf
PDF
คำสั่งที่ 96 ปี 2565 เรื่อง แต่งนตั้งครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ปีการศึกษา 2565.pdf
PDF
คำสั่งที่ 109 ปี 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมตรวจสอบและกลั่นกรองผลการพัฒนางานตามข้อตกลง Performance Agreement ของข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา โรงเรียนเถินวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
PDF
คำสั่งที่ 111 ปี 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมดำเนินงานการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565.pdf
PDF
คำสั่งที่ 112 ปี 2565 เรื่อง มอบหมายงานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center ประจำปีการศึกษา 2565).pdf
PDF
คำสั่งที่ 114 ปี 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาโรงเรียนเถินวิทยา.pdf
PDF
คำสั่งที่ 116 2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาขับรถยนต์ราชการของโรงเรียนเถินวิทยา (เพิ่มเติม).pdf
PDF
คำสั่งที่ 117 ปี 2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565.pdf
PDF
คำสั่งที่ 118 ปี 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณธกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565.pdf
PDF
คำสั่งที่ 139 ปี 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการประกวดระเบียบแถว 2565.pdf
PDF
คำสั่งที่ 160 ปี 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก.pdf
PDF
คำสั่งที่ 162 ปี2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมค่าย Mini Robotics ห้องเรียนเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6.pdf
PDF
คำสั่งที่ 171 ปี 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565.pdf
PDF
คำสั่งที่ 173 ปี 2565 เรื่อง แต่งตั้งครูสตรีอยู่เวรกลางวัน (เดือนกรกฎาคม).pdf
PDF
คำสั่งที่ 337 ประชุมผู้ปกครอง 2:65.pdf
PDF
คำสั่งที่ 348 ปี 2565 เรื่อง คำสั่งลูกเสือเนตรนารีปี 2565 (ปรับปรุง).pdf
PDF
คำสั่งที่ 349 ปี 2565 เรื่อง ตารางกิจกรรมลูกเสือ ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565.pdf
PDF
คำสั่งที่ 391 ปี 2565 เรื่อง การดำเนินทางไกล.pdf
PDF
ปฏิทิน-ว9-PA-เถินวิทยา-ปีงบประมาณ-2565.pdf
PDF
ประกาศแต่งตั้งกรรมการประเมิน PA เถินวิทยา ฉบับปรับปรุง.pdf
PDF
ประกาศแต่งตั้งกรรมการประเมิน PA เถินวิทยา.pdf
PDF
ประกาศโรงเรียนเถินวิทยา-เรื่อง-ค่าเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน-ปีงบฯ-2565-วPA.pdf
PDF
แผนการขับเคลื่อน PLC ในระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565.pdf