Name
Owner
File size
1_FPT.eContract_user_guide-Khởi tạo tài liệu_v3.pdf
Apr 11, 2021
9.4 MB
2_FPT.eContract_user_guid-Quản lý tài liệu_v3.pdf
Apr 12, 2021
9.6 MB
3_FPT.eContract_user_guide_Xem xét Ký và Điều phối luồng ký tài liệu_v4.pdf
Jul 14, 2021
11 MB
5_FPT.eContract_user_guide_Admin_v5_eCon_new _tạo tổ chức_Tạo user.pdf
Aug 28, 2021
6.9 MB
5_FPT.eContract_user_guide_Admin_v6.pdf
Aug 30, 2021
9.8 MB
6_FPT.eContract_user_guide_Cấu hình Chứng thư số cho user_v3.pdf
Jun 8, 2021
4.6 MB
8_FPT.eContract_user_guide_Cập nhật profile và chữ ký ảnh_user_v4_eCon.pdf
Oct 7, 2021
4.2 MB
9_1_FPT.eContract_DigitalSignature_individuals_v0.2_Eng.pdf
Sep 24, 2021
5.4 MB
9_FPT.eContract_user_guide_Đăng ký CTS 1 lần và ký số_v2_eCon.pdf
Jul 8, 2021
6.1 MB
10_FPT.eContract_user_guide_Cấu_hình_ký_tự_động_v0.8.pdf
Aug 24, 2021
4.1 MB
11_FPT.eContract_user_guide_Nới hạn ký kết v1_comment.pdf
Sep 6, 2021
3.7 MB
EN_FPT.eContract_HDSD_Ky-ket_nhanh_v3.pdf
Sep 24, 2021
7.3 MB
FPT.eContract_HDSD_Ky ket_nhanh v1.1.pdf
Sep 23, 2021
7.4 MB
Hướng dẫn cài đặt tool ký số FPT.eContract Plugin.pdf
Jun 8, 2021
689 KB
Hướng dẫn kiểm tra CTS_v0.1.pdf
Jun 6, 2021
1.3 MB