Download
ภาพภายในโรงพยาบาล62
Download
ภาพโรงพยาบาลเดือนกุมภาพันธ์63
Download
ภาพโรงพยาบาลเดือนตุลาคม62
Download
ภาพโรงพยาบาลเดือนธันวาคม62
Download
ภาพโรงพยาบาลเดือนพฤศจิกายน62
Download
ภาพโรงพยาบาลเดือนพฤษภาคม63
Download
ภาพโรงพยาบาลเดือนมกราคม63
Download
ภาพโรงพยาบาลเดือนมีนาคม63
Download
หอพักบุคลากร62