Name
Owner
File size
1) งานที่ต้องส่งวิชาการ
Owner hidden
Nov 27, 2023
Download
2.10
Owner hidden
Dec 12, 2023
Download
2) คำสั่งวิชาการ
Owner hidden
Dec 12, 2023
Download
3) ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง
Owner hidden
Aug 15, 2022
Download
4) เกียรติบัตร
Owner hidden
Feb 15, 2024
Download
การวัดผลประเมินผลการเรียนและงานทะเบียน
Owner hidden
Feb 21, 2024
Download
การสำรวจข้อมูลการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ (File responses)
Owner hidden
Dec 25, 2023
Download
กิจกรรม สังคมต้านทุจริต
Owner hidden
Oct 28, 2020
Download
กิจกรรมการอ่าน
Owner hidden
Mar 20, 2024
Download
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
Owner hidden
Mar 3, 2021
Download
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
Owner hidden
Feb 4, 2020
Download
กิจกรรมส่งเสริมความสามารถพิเศษ
Owner hidden
Mar 8, 2021
Download
ข้อมูลการทดสอบระดับชาติ O-NET
Owner hidden
Apr 4, 2022
Download
ข้อมูลการรับนักเรียน
Owner hidden
Mar 11, 2021
Download
ข้อมูลจำนวนนักเรียน
Owner hidden
Jan 21, 2020
Download
ข้อมูลนักเรียนติด 0 ร มส มผ
Owner hidden
Feb 12, 2020
Download
ข้อสอบกลางภาค-ปลายภาค
Owner hidden
Jan 4, 2023
Download
คู่มือครู คู่มือนักเรียน
Owner hidden
Mar 21, 2023
Download
โครงการ
Owner hidden
Mar 5, 2024
Download
โครงการงานฝ่ายวิชาการ
Owner hidden
Jan 21, 2020
Download
งานจัดการเรียนการสอน
Owner hidden
Feb 17, 2021
Download
งานทะเบียนนักเรียน
Owner hidden
Feb 15, 2023
Download
งานแนะแนว
Owner hidden
Mar 3, 2021
Download
งานลูกเสือ
Owner hidden
Nov 26, 2023
Download
งานวิชาการ
Owner hidden
Feb 8, 2024
Download
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC
Owner hidden
Mar 8, 2021
Download
นิเทศภายใน
Owner hidden
Feb 13, 2024
Download
แบบ พฐ.และเอกสารการตามและจำหน่ายนักเรียน
Owner hidden
Jun 7, 2022
Download
แบบนิเทศ ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
Owner hidden
Mar 12, 2021
Download
แบบฟอร์มคำร้อง งานวิชาการ
Owner hidden
Jan 21, 2020
Download
ปฏิทินวิชาการ
Owner hidden
Jan 21, 2020
Download
ปพ.5
ปพ.5
Owner hidden
Feb 6, 2024
Download
ปีการศึกษา 2562
Request access
เปิดบ้าน กลค
Owner hidden
Feb 20, 2023
Download
ผลการแข่งขันทักษะนักเรียน
Owner hidden
Jan 21, 2020
Download
ผลการประเมินครูสอนดี
Owner hidden
Mar 2, 2021
Download
ผลการประเมินคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์/ 3R8C/ สมรรถนะผู้เรียน
Owner hidden
Jan 21, 2020
Download
ผลงานโครงงานนักเรียน / ผลงาน IS / โครงงานสิ่งประดิษฐ์
Owner hidden
Jan 21, 2020
Download
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
Owner hidden
Jan 21, 2020
Download
แผนการดำเนินการพัฒนามาตรฐานการจัดการเรียนการสอน
Owner hidden
Nov 22, 2023
Download
พัฒนาบุคลากร
Owner hidden
Mar 17, 2022
Download
Emotional Christmas Background Music (Instrumental Holiday Music).mp3
Owner hidden
Dec 27, 2022
4.6 MB
More info (Alt + →)
Link แบบประเมินกลุ่มบริหารงานวิชาการ.docx
Owner hidden
Apr 11, 2022
11 KB
More info (Alt + →)
การสำรวจข้อมูลการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
Owner hidden
Feb 12, 2024
60 KB
More info (Alt + →)
การสำรวจข้อมูลการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ (การตอบกลับ)
Owner hidden
Jan 2, 2024
10 KB
Download
More info (Alt + →)
โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายวิชาการ.jpg
Owner hidden
Feb 21, 2024
1.2 MB
More info (Alt + →)
งานวิชาการ (1).docx
Owner hidden
Mar 15, 2023
222 KB
More info (Alt + →)
ตารางสอน ตารางเรียน 265.pdf
Owner hidden
Mar 21, 2023
5 MB
More info (Alt + →)
พรรณาโครงสร้างการบริหารงานวิชาการ 2.64.pdf
More info (Alt + →)
No files in this folder.Sign in to add files to this folder