Download
1 งานที่ต้องส่งวิชาการ
Download
2 คำสั่งงานวิชาการ
Download
การจัดทำข้อสอบ
Download
การวัดผลประเมินผลการเรียนและงานทะเบียน
Download
กิจกรรม สังคมต้านทุจริต
Download
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
Download
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
Download
กิจกรรมส่งเสริมความสามารถพิเศษ
Download
ข้อมูลการทดสอบระดับชาติ O-NET
Download
ข้อมูลการรับนักเรียน
Download
ข้อมูลจำนวนนักเรียน
Download
ข้อมูลนักเรียนติด 0 ร มส มผ
Download
โครงการงานฝ่ายวิชาการ
Download
งานจัดการเรียนการสอน
Download
งานแนะแนว
Download
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC
Download
แบบ พฐ.และเอกสารการตามและจำหน่ายนักเรียน
Download
แบบนิเทศ ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
Download
แบบฟอร์มคำร้อง งานวิชาการ
Download
ปฏิทินวิชาการ
Download
ปพ.5
Download
ผลการแข่งขันทักษะนักเรียน
Download
ผลการประเมินครูสอนดี
Download
ผลการประเมินคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์/ 3R8C/ สมรรถนะผู้เรียน
Download
ผลงานโครงงานนักเรียน / ผลงาน IS / โครงงานสิ่งประดิษฐ์
Download
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
Download
พัฒนาบุคลากร
Download
พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้
Download
ภาพกิจกรรมงานวิชาการ
Download
ระเบียบแนวปฏิบัติงานวิชาการ
Download
รายงานการจัดกิจกรรม/โครงการ
Download
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ งานสวนพฤกษศาสตร์ งานเศรษฐกิจพอเพียง
Download
สารสนเทศกลุ่มสาระฯ
Download
หลักสูตรสถานศึกษา
Word
Link แบบประเมินกลุ่มบริหารงานวิชาการ.docx
Google Drive Shortcut
พรรณาโครงสร้างการบริหารงานวิชาการ 2.64.pdf
PDF
รายงานผลการประเมินงานวิชาการ 64.pdf
Excel
เลขบันทึกข้อความ.xlsx