Download
01_06_2563 มอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมระดับภาค
Download
01_07_2563 ประชุมประจำเดือนมกราคม
Download
01_07_2563 ประเมินโรงเรียนสีขาว
Download
01_08_2563 ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันครู
Download
02_04_2563 บริจาคโลหิต
Download
02_05_2563 นำเสนอผลงาน วิชา IS
Download
02_06_2563 แนะแนวคนที่ได้ศึกษาต่อ
Download
02_06_2563 เจตนารมสภาโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา
Download
02_12_2563 นิทรรศการ Open House
Download
02_14_2563 มอบเกียรติบัตรรักการอ่าน
Download
02_14_2563 รณรงค์ต่อต้านทุจริต
Download
07_09_2563 ถวายเทียนพรรษา
Download
07_09_2563 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ศึกษาธิการภาค 12
Download
07_16_2563 ประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล
Download
07_21-22_2563 โครงการวิจัยพัฒนาการบริหารจัดการพื้นที่เชิงสร้างสรรค์
Download
07_24_2563 พิธีลงนามถวายพระพรและถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี
Download
07_30_2563 รับการประเมินสถานศึกษาปลอดภัย
Download
07_31_2563 ตรวจสารเสพติด
Download
08_07_2563 อบรมสถานศึกษาปลอดภัย
Download
08_08_2563 ปฐมนิเทศโครงการ GC
Download
08_09_2563 นิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Download
08_10_2563 โครงการปลูกป่าในใจคุณ
Download
09_29_2563 มุทิตาจิต 63
Download
10_15_2563 ต้อนรับรองภาณุวัชร รองธวัชพงศ์
Download
12_25_2563 คริสมาส
Download
12_28-29_2563 กีฬาภายใน
Download
ทั่วไป
Download
วารสาร ช่อดอกคูน 2564