Download
1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
Download
2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
Download
3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
Download
4 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
Download
5 การดูแลแนะแนวผู้เรียน
Download
6 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
Download
7 การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา
Download
8 การพัมนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
Download
9 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม
Download
10 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
Download
11 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
Download
12 การจัดการเรียนการสอน
Download
13 การจัดการในชั้นเรียน
Download
14 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
Download
15 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
Download
16 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
Download
17 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
Download
18 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
Download
19 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
Download
20 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา
Download
21 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
Download
22 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
Download
23 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
Download
24 การบริการชุมชนและจิตอาสา
Download
25 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย