Word
ส่วนที่ 00 ปก 14.06.62.docx
Word
ส่วนที่ 00 ปกรอง คำนำ สารบัญ62 มิถุนายน2562.docx
Word
ส่วนที่ 1 สภาพปัจจุบัน ผลการดำเนินงาน 14มิถุนายน2562.docx
Word
ส่วนที่ 2 ทิศทางกาพัฒนาการศึกษา 14มิถุนายน2562.2.docx
Word
ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการสำคัญ 14มิถุนายน2562.docx
Word
ส่วนที่ 3.1 โคงการนิเทศ ปรับใหม่ 62.doc
Word
ส่วนที่ 3.2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบริหารจัดการ 14.06.62.docx
Word
ส่วนที่ 4 การบริหารสู่การปฏิบัติ 2562 13มิถุนายน2562.docx
Excel
ส่วนที่ 4.1 แบบสรุปงบประมาณตามแผนพัฒนา ปี 62 1 ล้าน.xlsx