Name
Owner
File size
2560_ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการศึกษาของหลักสูตร ปีการศึกษา 2560.pdf
Jun 22, 2020
230 KB
2561_ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการศึกษาของหลักสูตร ปีการศึกษา 2561.pdf
Jun 22, 2020
222 KB
2562_ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการศึกษาของหลักสูตร ปีการศึกษา 2562.pdf
Jun 22, 2020
223 KB
2563_รายงานการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2563.pdf
Oct 8, 2021
200 KB
2564_รายงานการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2564.pdf
Jun 30, 2022
283 KB