PDF
การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการย้อมสีธรรมชาติในท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (1ตำบล1มหาวิทยาลัย).pdf
PDF
การพัฒนากลุ่มสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปชุมชนสู่ตลาดการค้าสมัยใหม่.pdf
PDF
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์สิ่งทอชุมชนอย่างยั่งยืนโดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนานวัตกรรมลวดลายผ้ามัดย้อม.pdf