PDF
Ahmad Bailey 2016 Anaesthesia - Time to abandon AFOI.pdf
PDF
Alhomary 2018 Anaesthesia - VL vs FOB for ATI meta analysis.pdf
PDF
Cheng 2021 Laryngoscope - Awake Nasal with SOS.pdf
PDF
Desai 2021 BJA - Devices for ATI.pdf
PDF
Fitzgerald 2015 Anaesthesia - Darkness in to light.pdf
PDF
Gaszynska & Gaszynski 2014 TCRM - KingVision awake VL series.pdf
PDF
Jarvi 2011 Anaesthesia - Awake VL letter.pdf
PDF
Jiang 2018 TCRM - CL vs FOB for ATI.pdf
PDF
Kramer 2015 Anaesthesia FO vs CMAC awake intubation.pdf
PDF
Leslie & Stacey 2015 CEACCP - Awake intubation.pdf
PDF
Lohse 2016 TACC - Awake VL review.pdf
PDF
Markova 2017 Anaesthesia - Awake VL with KingVision.pdf
PDF
Mendonca 2016 Anaesthesia - RCT flexible vs Pentax AWS for ATI.pdf
PDF
Moosajee 2017 Austral Anaes - Awake VL.pdf
PDF
Nabecker 2021 Minerva Anes - C-MAC VS ATI.pdf
PDF
Wilson & SMith 2018 Anaesthesia - Emerging role of awake VL.pdf