PDF
กำหนดราคากลางก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริก.pdf
PDF
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ว.pdf
PDF
ราคากลางก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ 3 ชั.pdf
PDF
ร่างขอบเขตงานจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทย.pdf
Excel
รายละเอียดการคำนวนราคากลางก่อสร้างอาคาร.xls
PDF
รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้างอาคารศูนย์วิ.pdf
PDF
รูปแบบงานก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ 3 ช.pdf
PDF
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ว.pdf