Download
แบบรูปรายการแบบมาตรฐาน งวดงาน และ ประมาณราคา ปีงบประมาณ 2564
Download
ประมาณราคา แบบรูปรายการแบบมาตรฐาน (Excel)งบประมาณ 2564
Image
www.yotathai.com.jpg
Compressed Archive
แบบรูปรายการแบบมาตรฐาน งวดงาน และ ประมาณราคา ปีงบประมาณ 2564
Compressed Archive
ประมาณราคา แบบรูปรายการแบบมาตรฐาน (Excel)งบประมาณ 2564.zip
PDF
ลักษณะอาคารมาตรฐาน สิ่งก่อสร้าง จัดตั้งงบประมาณปี 2565 .pdf
PDF
หนังสือบัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงานปี 64.pdf
PDF
เอกสารบรรยายลักษณะอาคารเรียนและอาคารประกอบมาตรฐาน.pdf