Name
Owner
File size
ระเบียบ ว่าด้วยเงินหุ้น แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566.pdf
Owner hidden
Jan 15, 2024
532 KB
More info (Alt + →)
ระเบียบ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 2566.pdf
Owner hidden
Jan 15, 2024
550 KB
More info (Alt + →)
ระเบียบ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3.pdf
Owner hidden
Jan 19, 2024
798 KB
More info (Alt + →)
ระเบียบว่าด้วย การใช้อาคารประชุม แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566.pdf
Owner hidden
Jan 15, 2024
641 KB
More info (Alt + →)
ระเบียบว่าด้วย การรับจ่าย และเก็บรักษาเงิน แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2566.pdf
Owner hidden
Jan 15, 2024
604 KB
More info (Alt + →)
ระเบียบว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติหน.pdf
Owner hidden
Jan 15, 2024
1.2 MB
More info (Alt + →)
ระเบียบว่าด้วย เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการสมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท.pdf
Owner hidden
Jan 15, 2024
619 KB
More info (Alt + →)
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ พ.ศ. 2566.pdf
Owner hidden
Sep 27, 2023
2.7 MB
More info (Alt + →)
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการดำเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566.pdf
Owner hidden
May 22, 2023
1.8 MB
More info (Alt + →)
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566.pdf
Owner hidden
May 22, 2023
2.8 MB
More info (Alt + →)
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566.pdf
Owner hidden
Sep 27, 2023
601 KB
More info (Alt + →)
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2566.pdf
Owner hidden
Jun 7, 2023
1.3 MB
More info (Alt + →)
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์พิเศษและเงินฝากประจำ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566.pdf
Owner hidden
Sep 27, 2023
997 KB
More info (Alt + →)
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2566.pdf
Owner hidden
May 22, 2023
2.1 MB
More info (Alt + →)
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566.pdf
Owner hidden
Sep 27, 2023
558 KB
More info (Alt + →)
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566.pdf
Owner hidden
Sep 27, 2023
477 KB
More info (Alt + →)
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเงินกู้สามัญ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566.pdf
Owner hidden
Sep 27, 2023
821 KB
More info (Alt + →)
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเงินกู้สามัญเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตสมาชิก พ.ศ. 2566.pdf
Owner hidden
Jun 25, 2023
4 MB
More info (Alt + →)
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเงินกู้สามัญสวัสดิการสมาชิกพ้นภัยโควิด-19 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566.pdf
Owner hidden
Sep 27, 2023
518 KB
More info (Alt + →)
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเงินกู้สามัญสวัสดิการสมาชิกพ้นภัยโควิด-19 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566.pdf
Owner hidden
Sep 27, 2023
973 KB
More info (Alt + →)
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเงินสวัสดิการผู้สูงอายุ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2566.pdf
Owner hidden
Sep 27, 2023
464 KB
More info (Alt + →)
No files in this folder.Sign in to add files to this folder