Name
Owner
File size
๐๑ วิธีการปฏิบัติขององค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ๒๕๖๒.docx
Owner hidden
Oct 28, 2019
41 KB
๐๒ วิธีการปฏิบัติ อกท.ว่าด้วยครูที่ปรึกษา อกท. ๒๕๖๒.docx
Owner hidden
Oct 28, 2019
30 KB
3 การประกวดนิทรรศการทางการเกษตร2562.doc
Owner hidden
Oct 28, 2019
170 KB
๐๓ วิธีการปฏิบัติ อกท.ว่าด้วย สมาชิกวิสามัญ ๒๕๖๒.docx
Owner hidden
Oct 28, 2019
20 KB
4 การประกวดการแสดงนันทนาการ2562.docx
Owner hidden
Oct 28, 2019
109 KB
๐๔ วิธีการปฏิบัติ อกท. ว่าด้วย ตรา โล่ วุฒิบัตร ๒๕๖๒.docx
Owner hidden
Oct 28, 2019
50 KB
5 ทักษะสาขาพืชศาสตร์.docx
Owner hidden
Oct 28, 2019
18 KB
๐๕ วิธีการปฏิบัติ อกท. ว่าด้วย การจัดต้ังหน่วย อกท. ๒๕๖๒.docx
Owner hidden
Oct 28, 2019
51 KB
6 ทักษะ สาขาสัตวศาสตร์ ระดับปวช.2562.docx
Owner hidden
Oct 28, 2019
190 KB
6 ทักษะ สาขาสัตวศาสตร์ ระดับปวส.2562.docx
Owner hidden
Oct 28, 2019
54 KB
๐๖ วิธีการปฏิบัติ อกท.ว่าด้วยการดำเนินกิจกรรมหลัก ๒๕๖๒.docx
Owner hidden
Oct 28, 2019
92 KB
7 ทักษะสาขาช่างกลเกษตร2562.docx
Owner hidden
Oct 28, 2019
305 KB
๐๗ วิธีการปฏิบัติ อกท.ว่าด้วย วิเทศสัมพันธ์ ๒๕๖๒.docx
Owner hidden
Oct 28, 2019
27 KB
8 ทักษะ สาขาอุตสาหกรรมเกษตรระดับ ปวช.2562.docx
Owner hidden
Oct 28, 2019
75 KB
8 ทักษะสาขาอุตสาหกรรมเกษตรระดับ ปวส.2562.docx
Owner hidden
Oct 28, 2019
76 KB
๐๘ วิธีการปฏิบัติ อกท.ว่าด้วยพิธีการ ๒๕๖๒.docx
Owner hidden
Oct 28, 2019
215 KB
9 ทักษะสาขาประมง2562.docx
Owner hidden
Oct 28, 2019
93 KB
๐๙ วิธีการปฏิบัติ อกท.ว่าด้วย การบริหารสำนักงาน ๒๕๖๒.docx
Owner hidden
Oct 28, 2019
63 KB
10 ทักษะสาขาพื้นฐาน2562 .2.doc
Owner hidden
Oct 28, 2019
196 KB
10 ทักษะสาขาพื้นฐาน2562.doc
Owner hidden
Oct 28, 2019
196 KB
๑๐ วิธีการปฏิบัติ อกท.ว่าด้วยการบริหารการเงิน ๒๕๖๒.docx
Owner hidden
Oct 28, 2019
25 KB
11 ทักษะบริหารธุรกิจ ปวช.2562.docx
Owner hidden
Oct 28, 2019
44 KB
11 ทักษะบริหารธุรกิจ ปวส.2562.docx
Owner hidden
Oct 28, 2019
45 KB
๑๑ วิธีการปฏิบัติ อกท.ว่าด้วยการประชุมวิชาการ ๒๕๖๒.docx
Owner hidden
Oct 28, 2019
36 KB
12 ทักษะสาขาศิลปเกษตร 2562.docx
Owner hidden
Oct 28, 2019
83 KB
๑๒ วิธีการปฏิบัติ อกท.ว่าด้วย การคัดเลือกหน่วย อกื.ดีเด่น ๒๕๖๒.docx
Owner hidden
Oct 28, 2019
21 KB
13 ทักษะนานาชาติภาคภาษาอังกฤษ 2562.docx
Owner hidden
Oct 28, 2019
26 KB
๑๓ วิธีการปฏิบัติ อกท. การเลื่อนระดับ ๒๕๖๒.docx
Owner hidden
Oct 28, 2019
73 KB
14 การจัดการประกวดหน่วย อกท.ร่วมกิจกรรมดี2562.docx
Owner hidden
Oct 28, 2019
27 KB
14 การจัดประกวดหน่วยร่วมกิจกรรมดีเด่น 2562.xlsx
Owner hidden
Oct 28, 2019
41 KB
๑๔ วิธีการปฏิบัติ อกท.ว่าด้วยการแต่งกาย ๒๕๖๒.docx
Owner hidden
Oct 28, 2019
580 KB
๑๕ รายละเอียดการจัดต้ังชมรม อกท. ๒๕๖๒.docx
Owner hidden
Oct 28, 2019
165 KB
๑๖ รายละเอียดการคัดเลือกหน่วย อกท.ดีเด่น. พ - แก้ไข.doc
Owner hidden
Oct 28, 2019
1.2 MB
๑๖ รายละเอียดการคัดเลือกหน่วย อกท.ดีเด่น. พ.ศ.๒๕๖๒ (1).docx
Owner hidden
Oct 28, 2019
1.1 MB
17 การแสดงผลงานกิจกรรมเด่นของหน่วย อกท.2562.docx
Owner hidden
Oct 28, 2019
293 KB
20 การประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร2562.docx
Owner hidden
Oct 28, 2019
34 KB
No files in this folder.Sign in to add files to this folder