Name
File size
ตอนที่ 1 การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง.mp4
May 4, 2020
28.4 MB
More info (Alt + →)
ตอนที่ 2 ก่อสร้างหรือดัดแปลงบ้าน ใกล้ถนนสาธารณะ ต้องมีระยะร่น โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง.mp4
May 4, 2020
20.5 MB
More info (Alt + →)
ตอนที่ 3 เรื่องรั้วบ้านกับกฎหมายควบคุมอาคาร โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง.mp4
May 4, 2020
20.5 MB
More info (Alt + →)
ตอนที่ 4 ก่อสร้างดัดแปลงต้องขออนุญาต แต่ถ้าซ่อมแซมไม่ต้องขออนุญาต.mp4
May 4, 2020
13.2 MB
More info (Alt + →)
No files in this folder.Sign in to add files to this folder