PDF
303 คำสั่งแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือภาคเรียนที่ 2 ปี2562.pdf
PDF
304 คำสั่งแต่งตั้งหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูู้.pdf
PDF
305 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำผลการเรียนเฉลี่ย(GPA).pdf
PDF
306 คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่งานกลุ่มวิชาการ.pdf
PDF
307 คำสั่งแต่งตั้งกรรการดูแลนักศึกษาฝึกประสบการ์วิชาชีพครู ปี 2.pdf
PDF
308คำสั่งแต่งตั้งคณะครูปฏิบัติหน้าที่การสอน ภาคเรียนที่ 2 ปี 25.pdf
PDF
310 คำสั่งแต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่กาสอนลดเวเลาเรียน-เพิ่ม.pdf
PDF
311 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ กิจกรรมแสดงขบวนการแห่งานท.pdf
PDF
314 คำสั่งแต่งตั้งครูเวรรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษษ.pdf
PDF
315 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน(.pdf
PDF
316 คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 2.pdf
PDF
320คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล.pdf
PDF
326 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานร่วมทำบุญกฐินสามัคคี.pdf
PDF
341คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบธรรมศึกษา ปี 2562.pdf
PDF
342 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกรจัดกิจกรรมวันวชิราวุธรำลึก ปี2562.pdf
PDF
354 แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในการฝึกซ้อมและควบคุมนักเรียนง.pdf
PDF
68148_คำสั่งวันปิยะ 62.pdf
PDF
คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือน.pdf
PDF
คำสั่ง แต่งตั้งครูที่ปรึกษา 2-2562.pdf
PDF
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ O-net.pdf
PDF
คำสั่งแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ปี 2562.pdf
PDF
คำสั่งโรงเรียนพะทายพิทยาคมกีฬาสี-2562.pdf
PDF
เวรเดือน-พฤศจิกายน-ธันวาคม.pdf
PDF
สมศ-รอบ4.pdf