Download
01-ประชุมเปิดภาคเรียนที่ 2-64
Download
02-เปิดเทอมวันแรก
Download
03-ฉีดวัคซีน เข็ม 2
Download
04-ลงชื่อ MOU
Download
05-นิเทศโรงเรียนการเปิดภาคเรียนช่วงสถานการโควิด
Download
06-ประชุมผู้ปกครอง
Download
07-กิจกรรมกีฬา รด
Download
08-พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด
Download
09-อบรมเชิงปฏิบัติการ ว 9 2564
Download
10-แนะแนวทหาร
Download
11-พิธีลูกเสือ
Download
12-ตรวจเเยี่ยมหอพักนักเรียน
Download
13-ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
Download
14-แนะแนว ม พะเยา
Download
15-แนะแนว PIM
Download
16-ปฐมนิเทศ PIM m4-m6
Download
กิจกรรมหน้าเสาธง
Download
คาบสาธารณะประโยชน์
Download
งานอนามัย
Download
เด็กช่าง
Download
ตรวจโรงรถ
Download
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
Download
วัดสนาม
Download
ห้องเรียนภาษาอังกฤษ