Now you can block people in Drive … 
To prevent people from sharing unwanted files with you, right-click a file they've shared with you, and choose Block.Learn more
PDF
1.5. ระเบียบ ว่าด้วย เงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งเงินทุนภายนอก (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559.pdf
PDF
2.12 ประกาศ หลักเกณฑ์การให้บริการวิชาการและการจัดสรรรายได้จากการรับงานบริการวิชาการ ฯ 18 กย. 60.pdf
PDF
2.13 ประกาศ หลักเกณฑ์การให้บริการวิชาการและการจัดสรรรายได้จากการรับงานบรืการวิชาการ (ฉบับที่ 2).pdf
PDF
2.14 ประกาศ หลักเกณฑ์การให้บริการวิชาการและการจัดสรรรายได้จากการรับงานบรืการวิชาการ (ฉบับที่ 3).pdf
PDF
3.1 ประกาศ หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมสัมมนา.pdf
PDF
3.2 ประกาศ หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมสัมมนา (ฉบับที่ 2).pdf
PDF
3.3 ประกาศ หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมสัมมนา (ฉบับที่ 3).pdf
PDF
4.1 ประกาศ หลักเกณฑ์การจ่ายค่ารับรองการประชุม.pdf
PDF
5.1 ประกาศ หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่ารับรองชาวต่างประเทศ.pdf
PDF
6.1 ประกาศ หลักเกณฑ์และอัตราการจ้างนักศึกษาช่วยงานบริการวิชาการ.pdf
PDF
7.1 ประกาศ หลักากณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยงาน.pdf
PDF
8.1 ประกาศ หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ.pdf
PDF
8.2 ประกาศ หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ (ฉบับที่ 2).pdf
PDF
8.3 ประกาศ หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างประเทศ.pdf
PDF
8.4 ประกาศ หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างประเทศ (ฉบับที่ 2).pdf