Now you can block people in Drive … 
To prevent people from sharing unwanted files with you, right-click a file they've shared with you, and choose Block.Learn more
PowerPoint
Cách tính lương thưởng và tài trợ.pptx
PowerPoint
đào tạo ban đầu và vận hành.pptx
PowerPoint
jfx cơ chế nhân viên.pptx