Download
การประกวดภาษาอังกฤษ
Download
เกณฑ์ทักษะอุตสาหกรรม
Download
ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ
Download
ทักษะวิชาชีพนานาชาติ
Download
ประเภทวิชาคหกรรม
Download
ประเภทวิชาพาณิชกรรม
Download
ประเภทวิชาพื้นฐาน
Download
ประเภทวิชาศิลปกรรม
Download
ประเภทวิชาอุสาหกรรมท่องเที่ยว
Download
ระยะสั้น
Word
แบบใบสมัคร-ใบรายงานผลและประกาศผล.docx
PDF
แบบใบสมัคร-ใบรายงานผลและประกาศผล.pdf
Word
แบบฟอร์มเกณฑ์ทักษะ ปี 2565-2567.docx
Word
รายการแข่งขันทักษะฯ ประจำปีการศึกษา 2564.doc
PDF
หนังสืองานประชุมวิชาการองคฺการวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย.pdf