Download
00-C.M.W. INDY
Download
01-ประชุมเปิดภาคเรียนที่1ปี62
Download
02-ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1และม.4
Download
03-ประชุมทางไกล
Download
04-ทำพิธีรดนัำดำหัว ผู้ใหญ่และคณะกรรมการสถานศึกษา
Download
05-ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
Download
06-อบรมเชิงปฏิบัติการ คิด เห็น เป็นภาพ
Download
07-ทำบุญตักบาตรวันสถาปาโรงเรียนปีที่44
Download
08-ผ้าป่าสามัคคี
Download
09-วันไหว้ครู
Download
10-พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด
Download
11-วันต่อต้านยาเสพติด-วันสุนทรภู่
Download
12-สวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี
Download
13-โครงการพัฒนาคุณภาพวัยรุ่นและเยาวชนไทย
Download
14-โครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย
Download
15-วันอาสาฬหบูชาพิธีถวายเทียนพรรษา
Download
16-ประเมิณโรงเรียนสุขภาพ
Download
17-โครงการรณรงค์ป้องกันการตั้งครรอันไม่พึงประสงค์&เพศศึกษานักเรียน ม.2
Download
18-วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Download
19-ตำรวจพบปะ และอบรมกฏหมาย และความปลอดภัย
Download
20-วันแม่แห่งชาติ
Download
21-สัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรมบูรณาการ SC-IT-Lib
Download
22-แข่งตะกร้อ Phayao League
Download
23-นิเทศติดตาม2562
Download
24-To Be Number One
Download
25-โครงการบริการวิชาการเพื่อแก้ไขปัญหาทางกฎหมาย
Download
26-รักษ์ศิลป์ล้านนา
Download
กลุ่มสาระฯต่างประเทศ
Download
งานเกษียณคุณครูวินัย (เขต)
Download
ประชุม ปตท
Download
พิธีมอบเกียรติบัติตอนเช้า