PDF
ปกแผน 2564 17.02.2564.pdf
Word
ส่วนที่ 0 ปกรอง คำนำ สารบัญ 2564 18.02.64.docx
Word
ส่วนที่ 1 สภาพปัจจุบัน ปีงบ2564 18.02.64 น.1-19.docx
Word
ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนา 2564 17.02.64 น.20-56.docx
Word
ส่วนที่ 3.00 โครงการ งบประมาณ 08.02.2564 น.57.docx
Word
ส่วนที่ 3.0 สรุปโครงการ 2564 18.02.64 น.58-62.docx
Word
ส่วนที่ 3.01 วันสำคัญทางลูกเสือ 64 - อัจฉรียา น.63-66.docx
Word
ส่วนที่ 3.02 โรงเรียนวิถีพุทธ 30,000- ศน.ภัทนาพร น.67-70.docx
Word
ส่วนที่ 3.03 พัฒนาทักษะการอ่านคล่องเขียนคล่อง 80,000 -ปัญรักษ์ น.71-75.docx
Word
ส่วนที่ 3.04 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 50,000- สมถวิล น.76-80.docx
Word
ส่วนที่ 3.05 ยกผลสัมฤทธิ์ NT O-NET 50,000 - ศน. อัมรา น.81-84.docx
Word
ส่วนที่ 3.06 พัฒนาปฐมวัย ศตวรรษที่21 100,000 - ศน.อัมรา น.85-89.docx
Word
ส่วนที่ 3.07 พัฒนาครู SMART Teacher 50,000- ศน.พจนี น.90-95.docx
Word
ส่วนที่ 3.08 พัฒนาด้านการเงินพัสดุ 80,000 - ศศิธิดา น.96-98.docx
Word
ส่วนที่ 3.09 พัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากร 100,000 - ปราณี น.99-101.docx
Word
ส่วนที่ 3.10 คูปองพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร 50,000 - ปราณี น.102-104.docx
Word
ส่วนที่ 3.11คัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น 10,000 - ปราณี น.105-107.docx
Word
ส่วนที่ 3.12 เชิดชูเกียรติและบุคลากรทางการศึกษา 100,000- นุสสรา น.108-110.docx
Word
ส่วนที่ 3.13 ออกกำลังกายสบายชีวี 10,000 -วรวงษ์ น.111-113.docx
Word
ส่วนที่ 3.14 เพิ่มประสิทธิภาพตามกรอบอัตรากำลัง 1,188,000 -จิรานุช น.114-116.docx
Word
ส่วนที่ 3.15 ประชุมพิจารณากลั่นกรอง 100,000- จิรนุช น.117-120.docx
Word
ส่วนที่ 3.16 สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคล 100,000- จิรนุช น.121-123.docx
Word
ส่วนที่ 3.17 วิจัย วิถีพุทธ 20,000 - ภัทนาพร น.124-127.docx
Word
ส่วนที่ 3.18 Co 5-step 10,000 - ศน.ชัยสิทธิ์ น.128-132.docx
Word
ส่วนที่ 3.19 บริหารจัดการ ร.ร.เล็ก งบ 50,000 บาท - จีรนันท์ น.133-136.docx
Word
ส่วนที่ 3.20 แนะแนวอาชีพ 58,500- วรวงษ์ น.137-140.docx
Word
ส่วนที่ 3.21 ลูกเสือปลูกป่า จิตอาสา 15,000 - อัจฉรียา น.141-143.docx
Word
ส่วนที่ 3.22 ประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการศึกษา 300,000- นางรัชนี น.144-147.docx
Word
ส่วนที่ 3.23 สำนักงานทันสมัย 50,000- จิตลัดดา น.148-150.docx
Word
ส่วนที่ 3.24 ประชาสัมพันธ์ 50,000- จีรพรรค์ น.151-154.docx
Word
ส่วนที่ 3.25 บริหารจัดการระบบเครือข่ายปริ้นเตอร์ 120,000 - รัชนี น.155-157.docx
Word
ส่วนที่ 3.26 พัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัล 26,500 - ปิยะพร น.158-160.docx
Word
ส่วนที่ 3.27 ประกันคุณภาพภายใน 50,000 - ภัทนาพร น.161-164.docx
Word
ส่วนที่ 3.28 ประชุมก.ต.ป.น. 90,000 - ศน.สุลัคนา น.165-168.docx
Word
ส่วนที่ 3.29 นิเทศบูรณาการใช้พื้นที่เป็นฐาน 200,000 -สมถวิล น.169-173.docx
Word
ส่วนที่ 3.30 ตรวจสอบภายใน 40,000 - น.ส.ชุติมา น.174-177.docx
Word
ส่วนที่ 3.31 บริหารจัดการงบงานประจำ 2000000 -ศศิธิดา น.178-180.docx
Word
ส่วนที่ 3.32 ส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพรศูนย์เครือข่าย 100,000 -กัญจนพร น.181-183.docx
Word
ส่วนที่ 3.33 ติดตามประเมินผล 47,000-กัญจนพร น.184-187.docx
Word
ส่วนที่ 3.34 พัฒนาระบบบริหารข้อมูลสารสนเทศ 50,000 - ณิชชากร น.188-191.docx
Word
ส่วนที่ 3.35 จัดตั้งและจัดสรรงบปี 2564 งบ 35,000 บาท - วันทะนี น.192-196.docx
Word
ส่วนที่ 3.36 บริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ 50000 -จีรนันท์ น.197-200.docx
Word
ส่วนที่ 4 นำแผนสู่ปฏิบัติ 2564 น.201-202.docx
Word
ส่วนที่ 5 คำสั่งยกร่างเเผนป.2564 น.203-204.docx
Word
ส่วนที่ 5 ภาคผนวก คณะทำงาน.docx