Now you can block people in Drive … 
To prevent people from sharing unwanted files with you, right-click a file they've shared with you, and choose Block.Learn more
Word
1. Tóm tắt - Bộ môn - Tên nhóm (hoặc tên đầu các thành viên) - SVNCKH 2021 - Version X (Mẫu).docx
Excel
2. Thông tin SVNCKH 2021 – Nhóm ABC – Tên viết tắt Bộ môn - Viện ĐTVT (Mẫu).xlsx
Word
3. 2021_04_ MẪU VIẾT BÁO CÁO THEO CHUẨN IEEE.doc
PowerPoint
4. QLNC.QT06.BM17_Mẫu poster hội nghị 2021.pptx
Image
4. QLNC.QT06.BM17_Mẫu poster hội nghị.png