Audio
1 - Pháp tu cho người cư sĩ - Ngày 10/07/2010.mp3
Audio
2 - Căn bản tu hành từ thấp đến cao - Ngày 13/07/2010.mp3
Audio
3 - Mục đích Định Niệm Hơi Thở - 21/07/2010.mp3
Audio
4 - Tâm Bất Động - 12 Nhân duyên - 4 Cửa vào đạo - 12/08/2010.mp3
Audio
5 - Chư ác mạc tác, Chúng thiện phụng hành, Tự tịnh kỳ ý.mp3