PDF
1.-ปกแผนปฏิบัติการประจำปี-64.pdf
PDF
2. คำนำ.pdf
PDF
3. สารบัญ.pdf
PDF
4. ส่วนที่ 1.1 และ 1.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายบริการ ของ สอศ..pdf
PDF
5. ส่วนที่ 2.1 2.2 และ 2.3 ข้อมูลพื้นฐาน วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร.pdf
PDF
6. ส่วนที่ 2.4 ประวัติความเป็นเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานที่.pdf
PDF
7. ส่วนที่ 2.5 แผนภูมิโครงสร้างบริหาร.pdf
PDF
8. ส่วนที่ 2.6 ข้อมูลบุคลากร.pdf
PDF
9. ส่วนที่ 2.7.1 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา.pdf
PDF
9. ส่วนที่ 2.7.2 เป้าหมายจำนวนนักเรียนนักศึกษา.pdf
PDF
10. ส่วนที่ 3.1 สรุปผลการใช้จ่ายปีที่ผ่านมา.pdf
PDF
11. ส่วนที่ 3.2 ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ปี 2564.pdf
PDF
12. ส่วนที่ 3.3 สรุปงบหน้ารายจ่าย ปี 2564.pdf
PDF
13.โครงการ ปีงบประมาณ 2564.pdf
PDF
14. ส่วนที่ 3.5 ปฏิทินการปฏิบัติราชการ.pdf