PDF
06-SXD-QLXD_Mien GPXD nha thap tang.pdf
PDF
8.5 108-QĐ-UBND_QD chu truong dau tu.pdf
PDF
8.5 292-SXD-QH_Tong hop y kien ve do an quy hoach.pdf
PDF
8.5 Niem yet PA boi thuong GPMB.pdf
PDF
8.5 Xac nhan GPMB 95_ Thuy Hoa.pdf
PDF
8.5 Xac nhan GPMB 95_ Yen Trung.pdf
PDF
9. Tờ trình khu vực dự kiến thành lập TX Yên Phong (1).pdf
PDF
92CV-UBND_QD giao dat.pdf
PDF
101SXD - Thông tin quy hoạch.pdf
PDF
247-QĐ-STNMT.pdf
PDF
698SNN-CCTL.pdf
PDF
1032UBND-XDCB (1).pdf
PDF
1032UBND-XDCB.pdf
PDF
1900QĐ-UBND_QD phe duyet quy hoach.pdf
PDF
Bản đồ hiện trạng khu đất 8.5.pdf
PDF
Hướng dẫn thực hiện dự án - SXD.pdf