PDF
परम्परागत शिक्षा तर्फका (संस्कृत, गोन्पा र मदर्सा)विद्यार्थीको प्रयोजनको लागि@77.11.05.pdf
PDF
साधारण तथा प्राविधिक धारतर्फका विद्यार्थीको प्रयोजनको लागि@77.11.05.pdf