Download
รายงานผลการนิเทศงานฯ รอบ 1-65
Word
2.1 รายละเอียดประเด็นนิเทศงานบูรณาการ ปี 2565-กระทรวง 7-18.doc
Word
2.2 รายละเอียดประเด็นนิเทศงานบูรณาการ ปี 2565-สสจ. 19-28.doc
Word
2.3 รายละเอียดประเด็นนิเทศงานบูรณาการ ปี 2565-Event 29-31.doc
Word
3. แบบรายงาน A รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามประเด็นนิเทศฯ.docx
Word
4. แบบรายงาน B รายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจาการนิเทศงานแบบบูรณาการฯ รอบ 1.docx