Download
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณปี 2564
Download
รายงานจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนปีงบประมาณ 2565
Download
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนปีงบประมาณ 2564
Download
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 2564
Download
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565 รายไตรมาส
Download
รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2564
PDF
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563.pdf