Name
Owner
File size
CP - ประชาสัมพันธ์การสอบปลายภาควิชา CP001001 ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566-PP.pdf
Owner hidden
Feb 29, 2024
619 KB
More info (Alt + →)
GE-ประชาสัมพันธ์รูปแบบการสอบปลายภาครายวิชาศึกษาทั่วไป-PP.pdf
Owner hidden
Feb 29, 2024
383 KB
More info (Alt + →)
KKULI ประกาศ มข. 427-2567 ประกาศรายชื่อนศ.หมดสิทธิ์สอบปลายภาคฯ-2566-PP.pdf
Owner hidden
Feb 20, 2024
2.2 MB
More info (Alt + →)
ค้นหาเลขที่นั่งสอบรายบุคคล โดยระบุรหัสประจำตัวนักศึกษา.jpg
Owner hidden
Mar 5, 2024
557 KB
More info (Alt + →)
ตรวจสอบรายชื่อเข้าสอบปลายภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566.xlsx
Owner hidden
Mar 19, 2024
780 KB
More info (Alt + →)
แนวปฏิบัติในการเข้าสอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์.pdf
Owner hidden
Mar 17, 2023
324 KB
More info (Alt + →)
ประกาศตารางสอบปลายภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 คณะวิทยาศาสตร์
Owner hidden
Mar 5, 2024
973 KB
More info (Alt + →)
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการยื่นขอเลื่อนสอบ (นศ.คณะวิทยาศาสตร์).pdf
Owner hidden
Oct 3, 2023
847 KB
More info (Alt + →)
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการยื่นขอเลื่อนสอบ (นศ.ต่างคณะฯ).pdf
Owner hidden
Oct 3, 2023
374 KB
More info (Alt + →)
No files in this folder.Sign in to add files to this folder